menu menu Menu

ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ

  picto ⴰⴼ ⴰⵎⵏⵜⵏⵏⴰ ⵏⵓⵏ

ⵔⵅⵅⵓ  ⵡⴰⵙⴰ

 • ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⵉⴷⵔⵏ ⴳⵔ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵊⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵡⴷ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵉⵣⵉⵍⵏ

  ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⵉⴷⵔⵏ ⴳⵔ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵊⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵡⴷ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵉⵣⵉⵍⵏ

  22 ⴼⴰⴱⵔⴰⵢⵔ 2013 : « ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⴳⵔ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵊⵊⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵢ-ⵢⵓⵙⵢ ».
  ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵏ ⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵜⴰⵙⵏ, ⵏⵓⵙⵢ ⴰⵏⵙⵡⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⴷⵊⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖ ⴳ ⵓⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.
  ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵢ ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵣⵏⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵀⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵢⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵣⴰⵣⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴷⵔⴰⵄⵏ ⴰⵎⵛⴰⵔⴽ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵙ ⵉⵜⵓⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵜⵜⵓⵔ ⴷⵖ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ(ⵜⵉⵃⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ, ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴰⵙ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ, ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵙ).

ⴰⴽⵡ ⵏ ⵜⵏⴰⵖⵎⵉⵙⵉⵏ

ⵉⵙⴰⵏⵜⵍⵏ ⵏⵖ

ⵙ ⵓⵣⵡⴰⵍ ⵏⵙ ⴰⵎ ⵓⵏⴰⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵉⵍⴰⵇ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⵔⴰⵏ ⴰⵜⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⴰⵜⴰⵙⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵣⴰⵣⴰ ⴷⵖ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⵜ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵔⵏⵓⵜⵏ

ⴰⵙⴰⵏⵜⴰⵍ ⴰⵙⵡⵓⵔⴰⵏ

ⴰⵙⴰⵏⵜⴰⵍ ⴰⵙⵡⵓⵔⴰⵏ

ⴷⴰⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵜⵓⵔⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏⴰⵙ

ⴰⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ

ⴰⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ

ⵜⴰⵢⵔⵉⴽⵓⵛⵜ ⵉⵡⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴳⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵡⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵉⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵓⴼⵔⴽⵉⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ.

ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴳⵉⵔⵉⵢⵜ

ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴳⵉⵔⵉⵢⵜ

ⵙ ⵓⴼⵉⵔⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵖⵓⵎⵔⴰⵏ,ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷⵖ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡⵏ ⵏⵙ, ⴰⵡⴷⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵔ ⵜⵖⵉⵢ ⴰⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵙⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵉⵄⴰⵔⵎⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⴽⵓⵢⴰⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵙ ⴷ ⴽⵓ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵙ ⴷ ⴽⵓ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ

ⴷⴰⵢⵜⵜⴰⵙⵢ ⴽⵓⵢⴰⵏ, ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴽⵙⴰⵡ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵙ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⴼⵙ. ⴰⵔ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷⵖ

ⴽⵔⴰ ⴰⵣⵡⵉⵍ

ⵜⵓⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2007 ⴷⴰⵔⵜ ⵓⵙⴰⵎⴼⵙⴰⵢ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⵙⴰⵍ ⴳⴰⵔ : ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵓⵉⵏ,

 • 5 MMDH

  ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ

 • 14

  ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

 • 40000

  ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ

 • 1062

  ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ

 • 70

  ⵉⵎⵣⵏ

HAUT