ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ

ⴰⵏⴰⵖⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴷⴰⵜⴰⵜⵔⴰⵏⵜ  ⴰⴷ ⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ  ⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ, ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⴷ ⵓⵙⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏⵙ, ⴷⴰⵢⵜⴰⵜⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵉⵄⴰⵔⵎⴰⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵣⵉⵍⵏ  ⴰⵔ ⵉⵙⵣⵖⴰⵔ ⵉⵏⴰⵔⵓⵣⵏ ⵏⵙ.

ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙ ⵜⵙⴰⵔⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⴰⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⴰⵡⵉⵏ  ⴰⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵄⵔⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵣⵎⴰⵔⵉⵏ  ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵢⴰⵙⵉⵏ, ⵙ ⵢⵉⵏⴼ ⵅⴼ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵉⵜⵓⵢⴰⵜⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⵜⵏⵓⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⵏⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙⴳ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵉⵙⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ.

ⵉⵎⴽⵉ, ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵉⴷⵖ ⴷⴰ ⵉⵜⵢⴰⵙⵢ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ. ⴰⵔ ⵜⵓⴳⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷⵖ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵔⴽⵉⵏ ⵉⵜⴼⵓⴽⴽⵓⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵉⵜⴼⵓⴽⴽⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ :

  • ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ :

ⴷⴰⵜⵙⵎⵓⵜⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵉⵖⵉⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵜⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵙ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ  ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵜ ⵙⴽⵊⴰⵎ, ⵏⵏⴰ ⵙⴰⴼⵖⴰⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵓⵢⵉⵙⵙⵉⵏⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵙⵓⴳⵔⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⴷⴰⵔⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰⵖ.

  • ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ  ⵉⵜ ⵢⴰⵜⵔⴰⵏ :

ⴹⴰⵔⵜ ⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⴷⵔⵎⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏⵜ ⵍⵉⵙⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ  ⴷⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⴽⵉⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵜ www.emploi-public.ma . ⵉⵍⴰⴽ ⵓⵡⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴷⵖ  ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵢⵓⵡⵢ ⴰⵏⵣⴰⵢⵕ  ⵏ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵙ 24/2012 ⵏ 22 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2012, ⵉⵎⴽⵉ, ⵉⵜⵓⵔⵣⴰⵎ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ (ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⴰⵜⵡⵉⵏ ⵏⵙ‌). ⵜⴰⵎⵅⴼⴰⵏⵜ ⴰ ⴷⴰⵜⴽⵏⵏⵓ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ  ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴼⴰⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵏ ⵉⵡⴽⵊⵊⵓⵎ ⵙ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰⵖ.

ⵜⴰⵢⴰⴷⵓⵣⵜ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵎⵙⵡⵓⵔⵏ :

ⴹⴰⵕⵜ ⵢⵉⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⴳⴰⵏⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷⴰⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵔⵙⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⴰⵢⴰ ⵏⵏⵉⴽ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ  ⵜⵉⵙⵖⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⴰⵔ ⵉⵜⵓⵙⵏⴰⵢ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵉⵔⴰ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⴹⴰⵔⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰⵖ, ⴷⴰⵜⵓⵖⵔⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ  ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⵉⵎⵜ. ⵉ ⵢⵉⵜⵙⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ, ⴷⴰⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵢⴰⵏ ⵉⵔⵉⵎ  ⵏ ⵡⴰⴳⴰⵏⵙⵓ ⵏⵖⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ  ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵉⵔⴰ ⵓⴷⵖⴰⵔ. ⴰⵔ ⵜⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵏ  ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴽⵓⵢⴰⵙ ⵅⴼ  ⵡⴰⴷⵓⴷ  ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵏⵙⵓ ⵏ ⵃⴰⵎⵣⴰⴳⴳⵓⵔ , ⴳ ⵡⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⴰⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵏ.

ⴰⵣⵓⵣⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ :

ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴼⴰⵔⴽⵜ ⴷⵖ, ⴷⴰⵜⴼⵙⵙⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵜⴰⵙⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏⵙ, ⵍⵉⵙⵜⴰ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵢⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ : www.emploi-public.ma. ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰⵖ, ⴷⴰⴷⵉⵜⵓⵖⵔⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵢⴰⵙⵉⵏ  ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ  ⵍⵉⵙⵜⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⴼⵙⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ  ⵙⵎⴰⴷⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵇⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴰⵏⵙⵓ ⵏⵙⵙⴰⵏ ⵙⴼⵓⵍⵍⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵎⴽ ⵉⴷⴷⴰ ⴽⴰⵏ ⵓⵎⵙⵜⴰⵢ, ⴷⴰⵜⵓⴳⴰ ⵍⵉⵙⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵏ.

ⴰⵙⵉⴷⴼ :

ⴷⴰⵢⵣⵔⵔⴰⵢ ⴽⵓⵢⴰⵏ  ⴳ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵢⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ  ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⴷⵖ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵓⵍⵍⴰⵏⵜ  ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵏⵢⴰⵡⴹ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ  ⵢⵓⵜⵓⴳⴰⵏⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⴷⵉⴽⵙ.

HAUT