menu menu Menu

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ

ⵜⵓⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2007 ⴷⴰⵔⵜ ⵓⵙⴰⵎⴼⵙⴰⵢ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⵙⴰⵍ ⴳⴰⵔ : ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵓⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵛⵓⵔⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ, ⵜⴰⵎⵛⵓⵔⴽⵜ ⵏ ⵓⵎⵛⵓⵔⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ). ⴳ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2007  ⵚⵓⵖⵍⴰⵡⵢⵏⵜ ⵙⴰ (7‌) ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵙⴰⵍⵉⵏ  ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ  ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵛⵓⵔⴽⵜ  ⵏⵏⴰ ⵉⵏⴰⵏ ⴰⴷⵉⴳ ⵙⴰⴳ 2007 ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ  ⵉⵜⵎⴰⵔⵙⴰⵍ.

ⵙⴰⴳ ⴷⵉⵏⵏⴰⴳ, ⵜⵓⴽⵣ ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ  ⵉⵜⵎⴰⵔⵙⴰⵍ  ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ  ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ  ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⵉ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙ ⴷⵉⵜⵓⵙⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⴰⵡⵉⵢⵜ ⵏⵙ ⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ :                

  • ⵜⴰⵎⵏⴷⴰⵡⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ 2011 ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⴳ ⵢⵓⵡⵏ ⵙⴰⴳ ⵉⵣⴰⵔⴼⴰⵏ  ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ,
  • ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴷⵉⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ 
  • ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⴳⵔⵉⴱ.

ⵡⴰⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵢⵏⴰⵖ, ⵉⵍⴰⵇ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ  ⴰⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ, ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵍⵃⴰⵍ. ⵉⵎⴽⵉ ⴰⵙ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙⵏⴰⵜ ⵉⵜⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵎⵙⴽⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵜ  ⴷ ⵓⵙⵏⴱⴰⴹ. ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵙ ⴰⵎ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉⵙⵄⴰⵔⵎⴰⵏ. ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⴷⴰⵖ, ⵜⵓⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵙⴳ 2004 ⴷ 2007 ⵉⵡⵙⴰⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵙⴽⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵙⴰⴼⵖⴰⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵣ ⴷ ⵜⴰⵙⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏⵙ.

ⴳ ⵜⵉⵣⵢ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜ 2008 ⴰⵔ 2010, ⵉⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵉⵜⵓⴽ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵜⴰⴽⵊⴰⵎ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵙⴰⴳ 2011 ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵙⴽⴰⵍⵉⵏ ⵉⵄⵓⵎⵏ ⵏⵉⵍ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ  ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴰⴱⴱⴰⴱⵜ. ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴷⴰ ⵜⴰⵣⵍⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⵖⴼ  ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵃⴰⵜⵜⵓ ⴷ ⵓⵜⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⴷ ⴰⴼⵙⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵜⵓⵡⵢ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⴰⵏⴰⵡ ⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴱⴰⴹ ⵉⵜⵓⵙⴰⵔⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⵡⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴰⴷⵜⵓⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵢⵏⴰ ⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵜⵙⴼⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⵖ, ⵜⴳⴰ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵙ ⴰⵎⵓⵍⵍⴰⵏ,ⵙ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⵓⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴷⵖ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⴷⵖ ⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⵉⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵯⵏ ⴳⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵏⵙⴰⴽⵉⵍⵉⵏ  ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⴰⵖⵏ  ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵉⵍ ⵉⵡⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵇⵇⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ.

ⴳⵔ 2007 ⴷ 2015, ⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ. ⵜⵙⵙⴰⵏ ⵜⴽⵓⴷⵉⵜ ⵏⴰⵖ ⴰⵔⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵉⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ  ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵙ 250 000 ⵏ ⴷⵔⵀⴰⵎ (ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 25000  ⵏ ⵓⵔⵓ) ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ 140 000 ⵏ ⴷⵔⵀⴰⵎ.

ⵙⴳ 2016, ⵜⴳⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰ ⵜⴰⵡⴹ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴷⵡⴰ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ 2020.

HAUT