ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⵣⴰⵍ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵛⵓⵔⴽⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ. ⵍ ⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⵙⴰⵔⵙ ⵜⴰⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵏⴰⴽⵔⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⵎⴰⵏⵜ.

ⵍ ⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵢⴰⵎⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ, ⴷ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵣⴷⵓⵖ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵎⴷⴷⴰⵏ ⵉⵜⵓⵙⴽⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵜⵢⴰⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ.ⵉⵎⴽⵉ,ⵜⴰⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴷⴰⵢⵜⴰⵎⵓ ⵙⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵙ  ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵎⵉ ⵉⵎⵣⵉⵢ ⵓⵏⵖⵓⵍ.

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵢⴰⴷⵏ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ  ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵡⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴳⵉⵡⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ  ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵇⵣⴷⵉⵔ.

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ oⵄⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷⵖ, ⴷⴰⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵏ.

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⵖⵉⵢ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵓⴽⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ, ⵏⴰ ⵉⵜⴰⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ 62 ⵏ ⵓⵙⴽⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ(14 ⵏ ⵓⵙⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴰⴷ ⴷ 48 ⵏ ⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⴱⴱⴰⴱⵜ).

ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⴽⵉⵎ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵏⵉⵢⴰⵡⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⴰ ⵉⵙⴰⵔⵙ, ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵓ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ(ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ), ⴷ ⵉⵏⴰⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵊⴰⵏ.

ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴽⵔⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴰⵜⵔⴰⵔ ⵉⵙⵄⴰⵔⵎⴰⵏ ⴳ. ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵖⴰⵔⵎⴰⵏ.

HAUT