ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ

Badre KANOUNI

ⵉⴷⴰⴷ ⵓⵙⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵜⵏⴰⴷⴰ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵉⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ, ⵙ ⵓⵊⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⴷⴰⵔⵜ ⵓⵏⴷⵓⵖ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵉⴽⴰ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴷⵉⵚ ⵉⵙⵉⵙⵉⵏ ⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵉⵜⵓⵙⴷⵔⴰⵙ ⵓⵎⵓⵔⴽⵉⵙ ⴷⵖ ⵏⵖⴰⴷ ⴰⴷⵉⵜⵓⵙⵓⴼⴳ ⴰⴽ.

ⵉⵎⴽⵉ, ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵙⵉⵔⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵉⵜⴰⵡⵢ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷⵖ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏⵙ,ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷⵉⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵉⵄⵓⵎⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏⴰⵖ ⴳ ⴷⴰⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵜⵢⴰⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⴰⵙⵉⵏⴷⵓⵙⵜ ⴳⵔ  ⵉⵏⴰⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵢⴷⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴰⴷ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ.

ⴳ ⴰⵎⵏⴰⴹ ⴷⴰⵖ, ⴷⴰⵜⵙⵓⴷⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴱⴷⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ, ⴷ ⵉⵍⵢ ⴳ ⵓⵊⵊⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ  ⴷⴰⵜⵣⵔⵔⴰⵢ ⵖⴼ ⵡⴽⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⴰⵔⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵙⴰⵔⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ. ⵜⴰⵙⵍⴳⴰⵎⵜ ⴷⵖ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ  ⴷⴰⵜⵙⵉⵔⵉⵎ ⵙ ⴽⵔⴰⴷ ⵉⵡⵜⴰⵙⵏ:

  • ⴰⵙⵡⴰⵢⵓⴼ ⵏ ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷⵉⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ;
  • ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⴰ;
  • ⴰⵙⵓⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵙⴰ ⵉⴳⵓⴷⵉⵏ.

ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ:

  • ⴰⵊⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵉⵏⴼⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ;
  • ⴰⵙⵓⵀⵏ ⵏⵉⵎⵔⵡⴰⵙⵏ;
  • ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔⵉⵏ;
  • ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⵛⵓⵔⴽ ⴳⵔ ⵉⵏⴱⴱⴰⴷⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵛⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ.

ⵎⴰⵛⴰ, ⴱⵜⵜⵓ ⴷ ⵜⴳⵓⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏⴰ ⴷⵉⵜⴰⴷⵊⴰ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷⵜⵓⴷⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵏⴼⴰⵔ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⴰⴼ ⵉⵏⴼ ⵉⵢⵔⴰⴼⵜⵉⵍⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵓⴼⴰ, ⵜⴳⴰ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⴰ ⵜⵣⴰⵎⵎⴰⵎ, ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵏⵖⴰⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖⴰⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵜⵉⵏ. ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵢⵓⵡⵙ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵉⵙⵄⴰⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵎⵓⵏ ⴷ  ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ.

ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ, ⴷⴰⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵇⵣⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⵏ 'ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⴽⵣⴷⵉⵔ' ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵄⴷⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ. ⴰⵢⴷⵖ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵖⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⵎⵉⴷⵔⵓⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ.

ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⴷⴰ, ⴷⴰⵜ ⵉⵜⵎⴰⵣⵏ ⵉⴳⵓⴷⵉⵏ, ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴳⵔ ⵉⵎⴳⴰⵔⴰⵖⵏ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ.

ⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷⵖ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵏⴷⵓⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⵔⵉⵢⵜ ⴰⵢⴷⵉ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2007 ⴰⵙⵉⵔⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⵙⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ. ⴰⵙⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉⴽⴰⵢⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴽⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵎⴰⵢⴷⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⴰⵍⵉⵛⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵏⵜⵙⴰⴳⴳⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⵙ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵎⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵣⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ.

ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ

ⵎⴰⵙ ⴱⴰⴹⵔ ⵍⴽⴰⵏⵓⵏⵉ

HAUT