menu menu Menu

ⴰⵙⵖⵍⴼ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ

ⵙ ⵓⵣⵡⴰⵍ ⵏⵙ ⴰⵎ ⵓⵏⴰⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵉⵍⴰⵇ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⵔⴰⵏ ⴰⵜⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⴰⵜⴰⵙⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵣⴰⵣⴰ ⴷⵖ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⵜ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵔⵏⵓⵜⵏ:

ⴰⵙⴰⵏⵜⴰⵍ ⴰⵙⵡⵓⵔⴰⵏ:

ⴷⴰⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵜⵓⵔⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏⴰⵙ:

 • ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ  ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ;
 • ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵉⵣⵉⵍⵏ  ⴳ ⴰⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ;
 • ⴰⵡⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵖⵏ ⵏⵖ ;
 • ⴰⵜⴼⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵖ.

ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷⵖ ⵜⵓⵣⵣⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴳⵉⵔⵉⵢⵜ:

ⵙ ⵓⴼⵉⵔⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵖⵓⵎⵔⴰⵏ,ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷⵖ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡⵏ ⵏⵙ, ⴰⵡⴷⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵔ ⵜⵖⵉⵢ ⴰⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵙⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵉⵄⴰⵔⵎⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⴽⵓⵢⴰⵏ :

 • ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵀⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ;
 • ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ  ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ;
 • ⴷⴰⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵖ ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵉⵔⵉⵢⵜ.

ⴰⵡⴽⴽⴰⵔ ⴰⴽⵔⵖⵍⴰⵏ:

ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⴰⵏ  ⵉⵣⵓⵔⵏ  ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ. ⵜⴰⵏⵓⵎⵉ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⴰⵢⴷⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⵓⵔⵖ, ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ  ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ :

 • ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵖ ⴷⴰⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵏⵓⵎⵉ ;
 • ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴽⵙⴰⵡ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ, ⴷⴰⵜⵇⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ;
 • ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵎⵢⴰⴼⴰ.

ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ :

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⴰⴼ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ  ⵍⵖⵓⵎⵔⴰⵏ  ⴰⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⵜ ⵉⵣⵉⵍⵏ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⴰⴱⴰⵔⵜ :

 • ⴰⵎⵎⵓⵜⵔ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏⵙ ;
 • ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵓⵢⴰⵙ ⵏⵉⵙⴳⵓⵍⵓⵏ ⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ;
 • ⴰⵙⵎⵙⴳⵢ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ;
 • ⵓⵎⵓ ⵉⴱⵓⵔⵣⴰⵏ  ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵙ ⴷ ⴽⵓ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ :

ⴷⴰⵢⵜⵜⴰⵙⵢ ⴽⵓⵢⴰⵏ, ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴽⵙⴰⵡ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵙ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵉⵏ  ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⴼⵙ. ⴰⵔ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⵖⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ  ⴷⵖ :

 • ⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴰ ⵏⵙⴽⵙⵉⵡ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵖ  ⴷ ⵉⵏⴼⵍⵓⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵖ ;
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵇⵉⵎⴰ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵉⵣⵉⵍⵏ  ⵖⴼ ⴽⵓⵍ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ;
 • ⵃⴰⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵎⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ  ⴰⴳⴰⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵖⴰⴷ ⴱⵔⴰ ⵉⵜⵓⵙⴰⵔⵙ ⵓⵣⴰⵣⴰ ⵏⵙ ⵅⴼ ⴽⵓⵢⴰⵏ.

ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ  ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⴳⴳⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵜⴼⴰⵣⵣⴰⵄ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵅⵉⵜⵉⵔⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴷ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⴳⵔⴰⵙⵏ.

HAUT