menu menu Menu

ⴰⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴰⵏⴱⴰⴹ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴷⴰⵜⵙⵔⵓⵙ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏⵙ ⵖⴼ ⵉⵙⵏⵄⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ  ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⵜⵉⵏ. ⴰⵢⴰⵏⵏⴰ ⵜⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⵜⵇⵉⵎ ⴷ ⴰⵎⵙⴽⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ.

ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵛⵓⵔⴽⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵃⴰⵜⵜⵓ ⴷ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ.ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⵜ, ⵉⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⴰⵢⴱ ⵏⴰⵙ. ⴰⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵃⴰⵜⵜⵓ ⵢⴰⵎⵓ ⴷⵉⴽⵙ:

  • ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵎ;
  • ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ;
  • ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ;
  • ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ;
  • ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ;

ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵙⴰⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ:

  • ⴰⵏⵎⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵏⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴼ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ;
  • ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵓⵙ ⵙⵙⵉⵏ.

Capture

ⴰⵙⵇⵉⵎ  ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ :  ⴰⵎⵙⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵜⴰⵙ :

ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵙⵇⵉⵎ  ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ  ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴱⴱⴰⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙ ⴰⵖⴰⵔⵎⴰⵏ. ⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵉⵜⵉⵍⵍⵉ ⵅⴰⴼ ⵉⵙⵇⵉⵎⵏ  ⵏ  ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ. ⴰⵔ ⵜⵙⵔⵓⵙ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷ ⴰⵊⵓⵊⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵎ  ⵉⵅⴽⵙⵙⴰⵏ ⵉ  ⵡⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ. 

ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵉⵎ ⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ  ⵏ  ⵜⴰⵢⵓⵏⵉⵏ,  ⴷⴰⵜⴼⵓⵔ ⴽⵓⵢⴰⵜ ⵉⵜⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⴰⵙⵉⵜⵓⴽⴰⵏ. ⴰⵔ ⵜⴳⴰⵏ  ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⴰⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵔⵓⴳⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴳⵔ ⵜⵉⵙⵜⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ.

HAUT