ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵏ

ⴷⴰⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ  ⵙ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ2017 ⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⵡⴰⵙⵏ ⵏⵙ ⴷ 42 ⵏ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵎⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵍⴰ ⵖⴼ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ.

ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⴷⵖ ⴷⴰⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⵍⴰⴼⵜ ⵖⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⵙⴰⵡ ⴰⵏⵎⵎⵓⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ. ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⴷⵖ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵙⴳ 2007 ⴰⵔ 2017:

  • 5 000 000  ⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ ⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴰⵢⴷⵉ ⵙⴳⴳⵓⵏⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ;
  • ⵜⵣⵉⵣⵍ  ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴷⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 74 000 000 000  ⵏ ⴷⴰⵔⵀⴰⵎ;
  • ⵢⵓⵡⵙ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ 450 000 ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ;
  • ⵉⵜⵓⵙⴰⵎⵎⵓ ⵡⴰⵏⴰⵛ ⵏ 500  ⵏ ⵉⵏⴰⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴷⵊⴰⵍ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵙⴳ ⴱⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ.

ⵜⴰⵢⵔⵉⴽⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⵍⵉ ⴽⵓⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴼⴰⵍⴷ ⵉⵡⵢⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ  ⵏ ⵜⴱⵔⴷⵉⵏ,ⵜⵓⵢⴰⵙⵏ  ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵓⵙⴰⵔⵙⴰⵍ:

  • ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵍ ⵉⵣⵔⵉⵏ 6 000 000 000  ⵏ ⴷⴰⵔⵀⴰⵎ, ⴰⵢⵏⴰ ⵜⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⴳⵔ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⴰⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⴷⵉⵜ ⵍ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ;
  • ⴰⵄⴷⴰⵍ ⴷ  ⵓⵙⵎⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ 1 000 000  ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ;
  • ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 5 000 000 000  ⵏ ⴷⴰⵔⵀⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ;
  • ⵜⵣⵣⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 400 000  ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵓⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⵜⵍⴰ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ

ⴰⵔ ⵉⵜⵇⵉⵎⴰ ⵓⵙⴰⴽⵙⴰⵡ ⵏ 2020  ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⵙⴰⵔⵙⴰⵏ ⴳ 2016 ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵣ.

HAUT