ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

ⴷⴰⵜⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵜⵙⵃⵓ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⵖⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵜⴰⵙⵓⴳⴰⵎⵜ ⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵣⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵢⵓⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵉⵜⵓⴳⴰⵏ.

ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⴰ, ⴷ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵏⵙ ⴰⴼⴳⴰⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⴰⴽⵊⴰⵎ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴰⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ.

ⴰⵔ ⵜⵓⵙⵣⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴷⵖ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏⵏⴰ  ⴷⴰⵜⵙⴼⵓⵍⵍⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ  ⴳ  ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⴰⵄⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵣⵉⵣⵍⴰⵏ  ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵙⵏ ⵙⵖⴰⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓⵙ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷⵉⴽⵙⴰⵏ:

 • Road Show Al Omran : ⵏⴰ ⵏⵉⴳⵓⵍⴰⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵙ ⵜⵉⵙ  ⴽⴽⵓⵣ, ⴰⵔ ⵉⵜⵓⴳⴰ ⵉⵢⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ  ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ;
 • ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵍ (SMAP) ;
 • ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ  ⵏ ⵓⵣⵜⵜⴰ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ;
 • ⴰⵙⴼⵓⵍⵍⵓ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ(ⴰⴱⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⵉⵣⴰⵡⵜ,ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵢⵓⵏⴼⴰⵏ, ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴳ ⵜⵙⴰⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ) ;
 • ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵍⵡⵉⵏ ⵢⵓⵏⴼⴰⵏ  ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵙ ;

ⵉⵜⵓⴳⴰ ⵡⴰⵣⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2007 ⴰⴼⴰⴷ  ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⴰⵡⵙ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴽⵓⵢⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ  ⵜⴰⵔⵣⴼⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵍ ⵏⵖⴰⴷ ⴰⵙⴰⵏⴼⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴳ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ  ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴷⵖ  ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⵖ :

 • ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴽⵔⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ;
 • ⴰⵙⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ;
 • ⴰⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵏⴰⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ;
 • ⴰⵙⵎⵢⵉⵙⵏ  ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ  ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵉⵢⴰⴼⴰ ⵏ  ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ;
 • ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⵡⴰⴹ ⴳ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ(ⴰⵙⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ) ;
 • ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ  ⴷ ⵉⴱⴰⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵉⵣⵍ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ.

ⵅⴼ ⵓⵢⵏⴰⵖ,ⵜⴳⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⴽⵉⵢ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵓⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵣⴼⵉⵏ ⴳ ⵍⵖⵓⵎⵔⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ.

HAUT