menu menu Menu

ⴰⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵄⵓⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵢⵓⵡⵜ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵎ ⵓⵎⴳⵔⴰⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴳ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵡⴹ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⴳ  ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵏⵉⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ.

 ⵜⴰⵢⵔⵉⴽⵓⵛⵜ ⵉⵡⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴳⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵡⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵉⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵓⴼⵔⴽⵉⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ.

image001
image001
HAUT