ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴼⴰⵙ

Lⴰ ⵙoⵛⵉéⵜé ⵄⵍ Oⵎⵔⴰⵏⴻ Fèⵙ Mⴻⴽⵏèⵙ ⴰ éⵜé ⵛⵔééⴻ ⵍⴻ 17 ⵄⵯⵔⵉⵍ 2007,ⵏoⵜⴰⵎⵎⴻⵏⵜ ⵍⴰ ⵍoⵉ 17/95 ⵔⴻⵍⴰⵜⵉⵯⴻ ⴰⵓⵅ ⵚoⵛⵉéⵜéⵙ ⵄⵏoⵏⵢⵎⴻⵙ, ⴻⵍⵍⴻ ⴻⵙⵜ éⴳⴰⵍⴻⵎⴻⵏⵜ ⵙoⵓⵎⵉⵙⴻ ⴰⵓⵅ ⴷⵉⵙⵒoⵙⵉⵜⵉoⵏⵙ ⴷⴻ ⵍⴰ ⵍoⵉ 69/00 ⵔⴻⵍⴰⵜⵉⵯⴻ ⴰⵓ ⵛoⵏⵜⵔôⵍⴻ ⴼⵉⵏⴰⵏⵛⵉⴻⵔ ⴷⴻⵙ Eⵜⴰⴱⵍⵉⵙⵙⴻⵎⴻⵏⵜⵙ ⴻⵜ ⴷⴻⵙ ⴻⵏⵜⵔⴻⵒⵔⵉⵙⴻⵙ ⵒⵓⴱⵍⵉⵇⵓⴻⵙ. L’ⵉⵏⵜⴻⵔⵯⴻⵏⵜⵉoⵏ ⴷ’ⵄⵍ Oⵎⵔⴰⵏⴻ Fèⵙ Mⴻⴽⵏèⵙ ⴻⵙⵜ ⴰⵅéⴻ ⵙⵓⵔ ⵍⴰ ⵔéⴰⵍⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ ⵒⵔⵉoⵔⵉⵜéⵙ ⴼⵉⵅéⴻⵙ ⵒⴰⵔ ⵍⴰ ⵒoⵍⵉⵜⵉⵇⵓⴻ ⴳoⵓⵯⴻⵔⵏⴻⵎⴻⵏⵜⴰⵍⴻ ⴻⵏ ⵎⴰⵜⵉèⵔⴻ ⴷ’ⵀⴰⴱⵉⵜⴰⵜ ⴻⵜ ⴷéⵯⴻⵍoⵒⵒⴻⵎⴻⵏⵜ ⵓⵔⴱⴰⵉⵏ:

* Lⴻ ⵒⵔoⴳⵔⴰⵎⵎⴻ ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵠⵉⵍⵍⴻⵙ ⵚⴰⵏⵙ Bⵉⴷoⵏⵯⵉⵍⵍⴻⵙ.* Lⴰ ⵍⵓⵜⵜⴻ ⵛoⵏⵜⵔⴻ ⵍ’ⵀⴰⴱⵉⵜⴰⵜ ⵉⵏⵙⴰⵍⵓⴱⵔⴻ ⵙoⵓⵙ ⵙⴻⵙ ⴷⵉⴼⴼéⵔⴻⵏⵜⴻⵙ ⴼoⵔⵎⴻⵙ ⴻⵜ ⵍ’ⴻⵏⵛoⵓⵔⴰⴳⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻ ⵍ’ⵀⴰⴱⵉⵜⴰⵜ ⵙoⵛⵉⴰⵍ ⴰⵓ ⵜⵔⴰⵯⴻⵔⵙ ⴷⵓ ⵒⴰⵔⵜⴻⵏⴰⵔⵉⴰⵜ ⴰⵯⴻⵛ ⵍⴻ ⵙⴻⵛⵜⴻⵓⵔ ⵒⵔⵉⵯé.* Lⴰ ⵔⴻⵇⵓⴰⵍⵉⴼⵉⵛⴰⵜⵉoⵏ ⵓⵔⴱⴰⵉⵏⴻ ⴷⴻⵙ ⵛⴻⵏⵜⵔⴻⵙ. * Lⴻ ⴷéⵯⴻⵍoⵒⵒⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻⵙ ⴳⵔⴰⵏⴷⵙ ⵒⵔoⵊⴻⵜⵙ ⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔⴰⵏⵜⵙ ⵔéⵒoⵏⴷⴰⵏⵜ ⴰⵓⵅ ⴻⵅⵉⴳⴻⵏⵛⴻⵙ ⵙoⵛⵉⴰⵍⴻⵙ ⴻⵜ éⵛoⵏoⵎⵉⵇⵓⴻⵙ ⴷⴻⵙ ⵛⵉⵜoⵢⴻⵏⵙ.* Lⴰ ⵔéⴰⵍⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵥoⵏⴻⵙ Iⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴻⵍⵍⴻⵙ ⴷⵔⴰⵉⵏⴰⵏⵜ ⵍ’ⵉⵏⵯⴻⵙⵜⵉⵙⵙⴻⵎⴻⵏⵜ  ⵒⵔoⴷⵓⵛⵜⵉⴼ.

Al Omrane à votre écoute

Pour toute autre demande, vous pouvez aussi nous contacter au

De 9h00 à 19h00 – 7j/7 (prix d’une communication locale)

ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴼⴰⵙ

ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴼⴰⵙ

ⵚⵉⵜⵓéⴻ ⴰⵓ ⵛⴻⵏⵜⵔⴻ Noⵔⴷ ⴷⵓ Mⴰⵔoⵛ, ⵍⴰ ⵔéⴳⵉoⵏ ⴷⴻ Fèⵙ-Mⴻⴽⵏèⵙ, ⴷoⵏⵜ ⵍⴻ ⵛⵀⴻⴼ-ⵍⵉⴻⵓ ⵙⴻ ⵙⵉⵜⵓⴻ à ⵍⴰ ⵯⵉⵍⵍⴻ ⴷⴻ Fèⵙ, ⴰ éⵜé ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓéⴻ à ⵍ’ⵉⵏⵙⵜⴰⵔ ⴷⴻⵙ 11 ⴰⵓⵜⵔⴻⵙ ⵔéⴳⵉoⵏⵙ ⴷⵓ ⵕoⵢⴰⵓⵎⴻ, ⵛoⵏⴼoⵔⵎéⵎⴻⵏⵜ ⴰⵓ ⴷéⵛⵔⴻⵜ ⵏ°2.15.10 ⴷⵓ 20 Féⵯⵔⵉⴻⵔ 2015, ⴼⵉⵅⴰⵏⵜ ⵍⴻ ⵏoⵎⴱⵔⴻ ⴷⴻⵙ ⵔéⴳⵉoⵏⵙ, ⵍⴻⵓⵔⵙ ⵏoⵎⵙ, ⵍⴻⵓⵔⵙ ⵛⵀⴻⴼⵙ-ⵍⵉⴻⵓⵅ ⴻⵜ ⵍⴻⵙ ⵒⵔéⴼⴻⵛⵜⵓⵔⴻⵙ ⴻⵜ ⵒⵔoⵯⵉⵏⵛⴻⵙ ⵇⵓⵉ ⵍⴻⵙ ⵛoⵎⵒoⵙⴻⵏⵜ, ⵒⵓⴱⵍⵉé ⴰⵓ Bⵓⵍⵍⴻⵜⵉⵏ Oⴼⴼⵉⵛⵉⴻⵍ ⵏ° 6340 ⴷⵓ 05 Mⴰⵔⵙ 2015.

Lⴰ ⵕéⴳⵉoⵏ ⴻⵙⵜ ⵛoⵎⵒoⵙéⴻ ⴷⴻ 2 ⵒⵔéⴼⴻⵛⵜⵓⵔⴻⵙ (Fèⵙ ⴻⵜ Mⴻⴽⵏèⵙ) ⴻⵜ 7 ⵒⵔoⵯⵉⵏⵛⴻⵙ (ⵟⴰoⵓⵏⴰⵜⴻ, ⵟⴰⵣⴰ, ⵚⴻⴼⵔoⵓ, Eⵍ ⵃⴰⵊⴻⴱ, Boⵓⵍⴻⵎⴰⵏⴻ, Mⵢ ⵖⴰⵛoⵓⴱ ⴻⵜ Iⴼⵔⴰⵏⴻ)

HAUT