menu menu Menu

ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ

ⵜⴳⴰ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵙⵙⵓⵀⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴷⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ  ⵎ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵢⵉⵎⵣ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⴳ ⵓⵙⵜⵜⵓⵔ ⴷⵖ, ⵜⴰⴽⵊⴰⵎ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵣⵣⴰⵏ (140 000 ⵏ ⴷⵔⵀⴰⵎ‌), ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉⵢⵎⵣⵣⵉⵢ ⵓⴽⵊⵊⵓⵎ ⵅⴼ  ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⴽⵊⵊⵓⵎ ⴰⵣⴰⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ.

ⵉⵎⴽⵉ ⵜⵙⵙⴰⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵓⵙⴰⴱⵙⵉⵏ ⴰⵜⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.

ⵉⵎⴽⵉ,ⴷⴰⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵜⴽⴽⴰⵙ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵎⴰⵏ  ⵏⵖⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⴷ ⵉⵣⵉⵣⵣⴰⵍⵏ  ⵉⴷⵊⴰⵏ.

ⴰⵔ ⴷⴰⴷⵉⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴼⵔⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏⵏⴰⵙ ⴷⴰⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵙⴰⵡ ⴰⵎⵓⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵎⵓⵏ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⴰⴷ ⴰⵜⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⵓⵙⵓⴽⵙⴰⵍ ⴰⴷⴰⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏ  ⵉⵢⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰⵖ, ⵉⵍⵉ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⵊⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵍⴰⵜ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ.

HAUT