menu menu Menu

ⴰⵏⴰⴱⴷⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ

ⴷⴰⵜⵊⵓⵊⴰⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵏⵙⴽⴰⵍⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷⵜⵓⵙⵖⴰⵔⵎⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵉⵜⵓⵙⵓⴷⵢ ⵓⵙⵏⴰⵢ  ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ  ⵉⵢⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ, ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ  ⴰⵎ ⵜⵉ, ⴷⴰⵜⴳⴳⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⴰⵙ  ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵏ  ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵣⵉⵢⵏ ⴰⵎⵓⵔⴽⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵢ ⵙⴳ ⵜⵙⴰⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵎⴰⵙⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ.

 ⵙ ⵜⴰⴱⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ, ⴷⴰⵏⵜⵉⵏⵢ ⴰⵙⴰⴽⵙⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ  ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⴰⵎ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ  ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ  ⴷ ⵉⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵣⵉⵣⵍⴰⵏ, ⴷⴰⵜⵙⵔⵓⵙ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵜⵉⴳⴰⵏⵏⴰⵜⵉⵏ  ⵖⴼ ⴰⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ  ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵉⵢⵖⴰⵔⵏ  ⵉⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⴳⴰⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ.

HAUT