menu menu Menu

ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ

ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⵎⴰⵏⵜ. ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵏⴰⴱⴷⴰⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ  ⵜⴰⵏⵙⴽⴰⵍⵜ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵔ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵢⵓⵏⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.

ⴰⵔ ⵜⴽⵊⵊⴰⵎ ⴰⵡⴷ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵄⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ  ⴰⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⵉⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ  ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵉ ⵎⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳⵔ ⴽⵓⵍ ⵉⵏⴰⴱⴷⴰⴷⵏ (ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ,  ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⴰⵏⴱⴰⵟ,  ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ,…‌‌) ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

HAUT