menu menu Menu

ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ

تُعد محاربة السكن غير اللائق من أولى أولويات السياسة الحكومية التي عهدت الدولة بتتنفيذها لجهازها الخاص بهذا المجال. وبصفتها الفاعل الرئيسي في قطاع الإسكان والتهيئة الحضرية، فإن العمران تضع الحد من السكن غير اللائق والقضاءَ عليه ضمن مهامها ذات الأولوية.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉⵜⴽⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙⵉⵔⵙ ⵏⵙ ⵉ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏⵙ ⵉⴷⵊⴰⵍⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴷⵖ. ⴷ ⴰⵎ ⵓⵏⴰⴱⴷⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙ ⴰⵖⴰⵔⵎⴰⵏ. ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙ ⴷⴰⵜⵙⵔⵓⵙ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴰⵙⴷⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴼⴳ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵏⵉⵜⴳⵓⵍⵓ  ⴰⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴷⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰⵜⵉⵍⵉ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵍ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ .

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵇⵣⴷⵉⵔ :

ⵉⵜⵓⵔⵣⴰⵎ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵇⴰⵣⴷⵉⵔ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2004. ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷⵖ, ⵙ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴽⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵏ  ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵔ ⵜⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵊⵊⵓⵊⴷ ⵏ ⴰⵙⵡⴰⵔ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵉ ⵡⴳⴰⵔ ⵏ 2 000 000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⴰⵔ ⵉⴽⵊⵊⴰⵎ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴳ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵓⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙ ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ. ⵉⴳ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴹⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵉⵄⵓⵎⵏ ⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⴳ ⵉⴳⵔ ⴷⵖ, ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ :

  • ⴰⵊⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵜⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵏ ⵉⵡⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵎⴷⴷⴰⵏ ;
  • ⵜⵉⵣⴷⵓⵖⵉⵏ  ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⵢⵣⴰⵣⴰⵍⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵊⴰⵍⵏ ;
  • ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵜⴰⴷⵊⴰⵍⵜ ⵏⵖⴷ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ  ⴳ ⴰⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ  ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ  ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⴰⵄⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏ ⵎⵉⵢⵓⵃⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ :

ⴷⴰⵜⵙⵡⵜⵜⴰⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵉⵡⵃⴰⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ  ⴷ ⵜⴰⵡⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ, ⵙ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵢⵉⵍⵢ  ⵏ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵙ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴰⵡⵜ ⴷⵓⵣⵉⵣⵍ  ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵜⴰⴽⴽⴰ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ  ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴼⴰⵔ.

 ⴰⵄⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵣⵜⵜⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ :

ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ  ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷⵉⵜⴰⵡⵉⵏ  ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ  ⵙⴰⵃⵜ ⵓⵙⴳⵓⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ  ⴳⵔ ⵓⵃⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⴹⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ, ⵜⵓⵙⵢ ⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵜ ⵙ ⵓⵙⵄⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ. ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴳⵉⵏ  ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ . ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷⵉⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵖⴰⵔⵎⴰⵏ , ⴰⵔⴷⵉ ⵜⴰⵡⵉⵏ  ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵔⴰⵢ.

HAUT