menu menu Menu

ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⴳⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵙⵄⴰⵔⵎⴰⵏ

24 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2011 : ⴳ ⵓⵙⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ ⵉⵙⵡⵜⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ, ⵉⵙⵏⴱⴰⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 21 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2011 ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵢⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ , ⵉ ⵢⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ.

PARTENARIAT GROUPE AL OMRANE ET ADEREE POUR UN LOGEMENT SOCIAL PLUS EFFICACE

ⴰⵔ ⴷⵉⵜⴷⴷⵓ ⵡⴰⵙ ⴷⵖ, ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵍ  ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ  ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵜⵢⴰⵙⵏ ⵙ ⵉⵍⵢ ⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ  ⵅⴼ ⵃⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ, ⵙ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵣⵉⵍⵍⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⴷⵢ ⴷ ⵉⴳⵎ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵉⴷⴷⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵡⴰⵙ ⴷⵖ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵙ ⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.ⵉⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ,ⵜⵓⵙⴰⵔⵙⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵊⴷ ⵉ ⵡⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ. ⴰⵔ ⵏⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ, ⴷⴰⵜⴽⵊⵊⴰⵎ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ  ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵢ, ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ  ⵉⵣⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵢ.

ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ  ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ  ⴰⵜⵉⵔⵉ ⴰⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⵙ ⵓⵙⴽⵙⴰⵡ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⵖ ⴰⵎ ⵓⵙⵡⵓⵔⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵜⵓⵙⵉⵡⴹⵜⴰⵎⵛⵛⵓⵔⴽⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵎⴰⵙ ⴱⴰⴷⵔ ⵍⴽⴰⵏⵓⵏⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵎⵓⵍⵉⵏ,  ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵡⴰⵙ ⴷⵖ.

ⵉⵙⵎⵔⵙⴰⵍ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷⵖ ⵖⴼ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ :

  • ⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵏ  ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵢ ;
  •  ⴰⵙⵔⵔⵓⵙ  ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴰⵡⵙⴰⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ ;
  • ⴰⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵍⴰⵍⵏ  ⵣⵎⴰⵔⵏ  ⴷⴰⵜ ⵓⵙⵢⵉⵏⵢ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ  ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ : ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ  ⵏ ⵛⵔⴰⴼⴰⵜ ⴷ ⵍⵅⵢⴰⵢⵜⴰ.
  • ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵎⵢⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ.

ⴷ ⴷⴰⵢⵜⵓⴳⴰⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ  ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ  ⵉ ⵎⵙⵄⵏⴰⵜⵏ  ⴷ ⴰⵏⴰⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ,  ⵉⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ,

ⵉⵔⵎ ⵏ ⵢ ⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ  ⵓⵙⵎⵖⴰⵔ ⴰⵢⵖⴰⵔ  ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵙ, (ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ  ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵜⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵙⴳⴳⴰⵡⵉⵏ  ⵏⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ‌‌), ⵙⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵅⴼ ⵓⴷⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵔ ⵉⵜⵓⵙⴽⵜⴰⵢ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⴷⵓⵖⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴰⵜⵛⴰⵏ ⵉⵎⵉⵃ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ,  ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ, ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵏ ⵜⴰⵡⴹ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵔⵡⵉⵏ ( ⴰⵙⵔⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵔⵡⵡⴰⵃ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ, ⴰⵙⵉⴷ, …), ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⴷⵔⵡⵉⵏ  ⵏⵏⴰⵖ ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵏ  ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵢⵜⴰⵜⵛⴰⵏ ⴰⵙⵉⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⴷ ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⴷ.

ⵉⵜⵓⴳⴰ ⴳⵉⴹ ⵏ ⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ  ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵎⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⴷ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵉⴷⵖ ⴷⴰⵢⵜⵛⴰⵛⴰ ⵉⴳⵔ ⴷⵖ ⵅⵙ ⵏⵜⵜⴰ 29%  ⵏ  ⵡⵓⵜⵛⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ. ⴰⵢⴰ , ⵓⵔ ⵏⵜⴰⵜⵜⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⵔⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴷ ⴷⴰⵢⵜⴰⵡⵙ  ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵉⵢ ⵏ  ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⵉⵔⵖⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⴰⵡⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵉⵢ  ⵏ ⵉⵙⵎⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

HAUT